โรงเรียนเถินวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีบุคลิกภาพที่ดี ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม