1.จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี
2.พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
3.จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
4.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ