ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต

School Philosophy  : Education is life development.


คติพจน์ประจำโรงเรียน : สุวิชาโน  ภวํ  โหติ      ผู้รู้ดี  เป็นผู้เจริญ

School Motto : One who possesses good knowledge well make progress in one's life.


อัตลักษณ์โรงเรียน : วิชาการดี มีวินัย

School Motto :


เอกลักษณ์โรงเรียน : ร่มรื่นสะอาดตา พฤกษานานาพันธุ์

School Identity : Shady Canopy , Cleanliness , A Variety of Plants


คำขวัญของโรงเรียน

รอบรู้วิชา     กีฬาเกรียงไกร   ฝักใฝ่คุณธรรม    น้อมนำชุมชน

School Slogan

Well-Informed , Athletically Renowned ,Virtuous , Community Engagement.


สีประจำโรงเรียน เหลือง  -  ดำ
  เหลือง  หมายถึง  ความรุ่งโรจน์  ความสามัคคี
  ดำ   หมายถึง  ความหนักแน่น   ความอดทน  และความมั่นคง
School Colors Yellow - Black
  Yellow means prosperity and unity.
  Black means prodence, patience and stability

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นพิกุล (แก้ว)

School Tree : Bullet Wood Tree


ตราประจำโรงเรียน

School Seal

ความหมาย นกบินสู่ท้องฟ้า หมายถึงผู้ได้รับการศึกษา มีความรู้ คู่คุณธรรม ย่อมมีความเจริญก้าวหน้า

Meaning

A bird flying towards the sky means that the educated one who possesses good knowledge and practices good conducts will make progress in one's life.