กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1
    กลยุทธ์ส่งเสริมนักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 2
    กลยุทธ์ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
    เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3
    กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในระดับ มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4
    กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5
    กลยุทธ์พัฒนาความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 6
    กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 7
    กลยุทธ์ระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8
    กลยุทธ์พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน