จุดเน้นของโรงเรียนเถินวิทยา
    ด้านนักเรียน 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร้อยละ 50
2.  นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
   -  เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ
   -  สื่อสารสองภาษา
   -  ล้ำหน้าทางความคิด
   -  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
   -  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
3.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.   ยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยใช้
      เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ และการสื่อสารสองภาษา
2.   ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

    ด้านการบริหารจัดการ  
บริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ สูงสุดของนักเรียน และเพื่อยกระดับบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (TQA)