ฝ่ายบริหาร

นายวิโรจ หลักมั่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

นางอัญชลี วงศ์ใหม่

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายเสน่ห์ เอื้อแท้

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวรวิรฎา สุกใส

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ