ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564...ฝ่ายบริหาร [22 มี.ค. 2564]
  ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564...ฝ่ายบริหาร [15 มี.ค. 2564]
  ร่วมส่งผลงานประกวดโลโก้ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา คลื่นความถี่ FM 95.75 Mhz....ฝ่ายบริหาร [12 ม.ค. 2564]
  ลิงค์เข้าสู่ระบบการบันทึกเวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา...ฝ่ายบริหาร [03 ธ.ค. 2563]
  ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางลาวัลย์ สมใจ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2564]
  ประกาศคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา...ฝ่ายบริหาร [04 ก.ย. 2563]
  ประกาศนโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเถินวิทยา...ฝ่ายบริหาร [30 ส.ค. 2563]
  รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...ฝ่ายบริหาร [22 ส.ค. 2563]
  ลิ้งค์ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2563...ฝ่ายบริหาร [02 พ.ค. 2563]
  ลิ้งค์ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563...ฝ่ายบริหาร [02 พ.ค. 2563]

more>>

 
สพม.35 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [COVID
กลุ่มสาระภาษาไทย [12 ม.ค. 2564]
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]
ขอต้อนรับและแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]
ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ
ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]
ครูย้าย(ภาษาต่างประเทศ) และครูบรรจุใหม่(คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์) กล่าวแนะนำตัวหน้าสาธง
ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]
ครูย้าย(ภาษาต่างประเทศ) และครูบรรจุใหม่(คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์) กล่าวแนะนำตัวหน้าสาธง
ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]

more>>


 
JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
 

JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
Flowing Rock
นายสัมพันธ์ หอมทวนลม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Flowing Rock
นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Flowing Rock
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
Flowing Rock
นางอนุสรา อินทเนตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Flowing Rock
นางอรัญญา จันทร์อุดม

Flowing Rock
นางอรุณลักษณ์ ดวงไชย

Flowing Rock
นางรุ้งทอง แสนคำ

Flowing Rock
นายทรงยศ เฟื้องแปง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Flowing Rock
นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Flowing Rock
นางวาสนา ศิริญานันท์

Flowing Rock
นางปาริชาติ ดวงดี

Flowing Rock
นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร

Flowing Rock
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล

Flowing Rock
นางพนมพร อุบลศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Flowing Rock
นายวิจารณ์ คำฟู

Flowing Rock
นายวสันต์ สายเหมย

Flowing Rock
นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Flowing Rock
นายบุญมา ศิริกุลพันธ์
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
Flowing Rock
นางสุพรรณี ศิริกุลพันธ์
งานสหกรณ์โรงเรียน
Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล
งานธนาคารโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
Flowing Rock
นายหยด เชื้อจิ๋ว

Flowing Rock
นายสมบูรณ์ เครือพรมมินทร์

Flowing Rock
นางสาวเกษสุดา วังวงศ์

Flowing Rock
นางสาวดวงใจ บุญช่วย

Flowing Rock
นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม

Flowing Rock
นางสาวอัจฉรา ใจนันตา

Flowing Rock
นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา

Flowing Rock
นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน

Flowing Rock
นางสาวศิริพร วอนมณี

Flowing Rock
นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ

Flowing Rock
นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม

Flowing Rock
นางวงเดือน ปัญญาบุตร

Flowing Rock
นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์

Flowing Rock
นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส

Flowing Rock
นายชัยภูมิ สมกูล

Flowing Rock
นางสุดา แอ้มอุตม์

Flowing Rock
นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์

Flowing Rock
นางคชาภรณ์ แสนบุตรรภัษกุล

Flowing Rock
นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์

Flowing Rock
นางทัศนีย์ นันติชัย

Flowing Rock
นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน

Flowing Rock
นายธนากร แก้วบุญเรือง

Flowing Rock
นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา

Flowing Rock
นายภรัณยู อินจันทร์

Flowing Rock
นางสาวมยุรี เทือกตา

Flowing Rock
นายอนุสรณ์ ศรีวงศ์

Flowing Rock
นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
Flowing Rock
นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง

Flowing Rock
นางสาวดุริยา เลาหาง

Flowing Rock
นางสาวชนากานต์ กุลาวงศ์

Flowing Rock
นางสาวกาญจนา ศิริวงค์

Flowing Rock
นางสาวอำพร ปันฟอง

Flowing Rock
นางสาวนวพร อะกะเรือน

Flowing Rock
นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด

Flowing Rock
นางสาวณัฏฐิกานต์ ชมศิริ
หัวหน้างานแนะแนว
Flowing Rock
นางนริศรา พรมศิริ
งานบรรณารักษ์
Flowing Rock
นายกรณ์ อินเรือง

Flowing Rock
Mr. Kirt Bryan B Tacastacas

Flowing Rock
Mr.David James Williams

Flowing Rock
นางสาวดลยา มะโนบาง

Flowing Rock
นางสาววชิรา สุภาสอน

Flowing Rock
นางสาวอัจฉราพร กันทา

Flowing Rock
นางศรัญญา มาละเงิน

Flowing Rock
นางอัญชลี วงศ์ใหม่
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
Flowing Rock
นายอนันต์ เกตุบำรุง

Flowing Rock
ว่าที่ร้อยตรีพิชชากร สมเสมอ

Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล

Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา

Flowing Rock
นายเสน่ห์ เอื้อแท้
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Flowing Rock
นางสาวรวิรฎา สุกใส
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
Flowing Rock
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ
Flowing Rock
นางสาวรวิวรรณ์ ใจแก้ว

Flowing Rock
นายณัฐวัตร วิชาจารย์

Flowing Rock
นางสาวกมลเนตร ต้องจิตต์

Flowing Rock
นางสาวกมลนัยน์ ต้องจิตต์

Flowing Rock
นางสาวแสงเดือน ท่าดี

Flowing Rock
นางศิริพร หลวงหล้า

Flowing Rock
นางหัทยา มหัทธนวิศัลย์

Flowing Rock
นางสาวอนงค์ เตจ๊ะคำ

Flowing Rock
นายชัยวัฒน์ อ่อนช่อน

Flowing Rock
นางสาวสุวภัทร รัศมีเวียงชัย

Flowing Rock
นางรักษ์ คำลือ

Flowing Rock
นางสาวจงกลณี อินรอด

Flowing Rock
นางกัญญารัตน์ ศิริจันทร์

Flowing Rock
นางรจนา วงศ์นาม

Flowing Rock
นางจิระนันท์ วงศ์แก้ว

Flowing Rock
นายทศพร วงศ์ทา

Flowing Rock
นายปรีชา ชัยลังกา

Flowing Rock
นางแสงเดือน เทือกจันทร์คำ

Flowing Rock
นายบุญเทือง ศีลธรรม

Flowing Rock
นางแคทรียา คำอินทร์

Flowing Rock
นายศักดิ์ชัย ศุภโศภา

Flowing Rock
นายรัชชานนท์ กุณา

Flowing Rock
นางสาวพัตรพิมล คำแผ่น

Flowing Rock
นางสาวสุพีชา จำเริญสุข

Flowing Rock
นางสาวสุภารัตน์ วิวัฒน์เพชรชม

Flowing Rock
นางสาวสุทัตตา พลจร

Flowing Rock
นางสาวณัทริญา พิมโพธิ์

Flowing Rock
นางสาวพัสสินา กุออ

Flowing Rock
นายอานุภาพ อาษา

Flowing Rock
นางสาวสุรีรัตน์ บางทัพ

Flowing Rock
นางสาวพัชรินทร์ พุ่มจันทร์

Flowing Rock
นายเจษฎา สองเมือง

Flowing Rock
นายจิราวุธ วงศ์จันทร์ต๊ะ

Flowing Rock
นายกิตตินันท์ ขัดสี

Flowing Rock
นางสาวสุรินทร์ อุ่นแสน

Flowing Rock
นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ

Flowing Rock
นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำ

Flowing Rock
นางลาวัลย์ สมใจ

Flowing Rock
นางสาวอารายา อินญาวงศ์

Flowing Rock
นายอุเทน เครือแปง

Flowing Rock
นางสาวเปรมสินี การินตา

Flowing Rock
นางสาววีรวรรณ วุฒิเผ่า


  ฝ่ายบริหาร
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มการงานอาชีพ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  ครูอัตราจ้าง
  ครูจ้างชาวต่างชาติ
  ลูกจ้างชั่วคราว(สำนักงาน)
  ลูกจ้างชั่วคราว
  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

 การปรับแผนกลยุทธ์โรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนเถินวิทยา
 โรงเรียนเถินวิทยาเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ครูไทย
 ครูบ้านนอก
 www.thaigoodview.com
 ชมรม TO BE NUMBER ONE TWS
 อบต.แม่ถอด อ.เถิน
 เทศบาลตำบลแม่พริก
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 อบต.แม่วะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม