Radio Online Ohmi-Design : เช่าวิทยุ 50 บาท เช่าวิทยุออนไลน์ ถูกที่สุดในไทย.
เช่าวิทยุออนไลน์ 50/เดือน ฟรีออโต้ดีเจ

 

 
  ประมูลราคาขายอาหารและน้ำดื่มของร้านค้าโรงเรีนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563...ฝ่ายบริหาร [23 ก.พ. 2563]
 
  ใบสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2563 ...ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]
  ใบสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2563 ...ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]
  ใบสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ...ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]
  ใบสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ...ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]
  ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2563...ฝ่ายบริหาร [27 ม.ค. 2563]
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเถินวิทยา...ฝ่ายบริหาร [24 ธ.ค. 2562]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยาเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ...ฝ่ายบริหาร [17 ธ.ค. 2562]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น1d...ฝ่ายบริหาร [13 มิ.ย. 2562]

more>>

 
กิจกรรมทัศนศึกษา ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]
กิจกรรมแนะแนว 63
ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]
นักเรียน ม.5 ติว GAT ภาษาไทย จากโครงการ TCAS STATION
ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]
ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]
ติวโอเน็ต ม.3 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 2562
ฝ่ายบริหาร [30 ม.ค. 2563]
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563
ฝ่ายบริหาร [21 ม.ค. 2563]

more>>

 
 


  
 


  ฝ่ายบริหาร
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มการงานอาชีพ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ครูจ้างชาวต่างชาติ
  หมวดพาณิชยกรรม

 การปรับแผนกลยุทธ์โรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนเถินวิทยา
 โรงเรียนเถินวิทยาเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ครูไทย
 ครูบ้านนอก
 www.thaigoodview.com
 ชมรม TO BE NUMBER ONE TWS
 อบต.แม่ถอด อ.เถิน
 เทศบาลตำบลแม่พริก
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 อบต.แม่วะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม