Radio Online Ohmi-Design : เช่าวิทยุ 50 บาท เช่าวิทยุออนไลน์ ถูกที่สุดในไทย.
เช่าวิทยุออนไลน์ 50/เดือน ฟรีออโต้ดีเจ

 

 
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560...ฝ่ายบริหาร [21 เม.ย. 2560]
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560...ฝ่ายบริหาร [21 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]
  ผลการสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ คะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [02 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [02 เม.ย. 2560]

more>>

 
คณะผู้บริหาร และคณะครู รร.เถินวิทยา ร่วมสวัสดีปี๋ใหม่คณะผู้บริหาร สพม.๓๕
ฝ่ายบริหาร [18 เม.ย. 2560]
ประชุมครูผู้นิเทศ
ฝ่ายบริหาร [08 เม.ย. 2560]
วันเกียรติยศสำเร็จการศึกษา นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหาร [29 มี.ค. 2560]
ประชุดก่อนปิดภาคเรียน 2/59
ฝ่ายบริหาร [19 มี.ค. 2560]
ค่ายรักการอ่าน 2559
ฝ่ายบริหาร [19 มี.ค. 2560]
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหาร [19 มี.ค. 2560]

more>>

 
 ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวกาญจนา ศิริวงค์ ปีที่ศึกษาค้นคว้า 2557 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปางให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น โดยผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างและพัฒนาบทเรียนตามขั้นตอน การออกแบบการเรียนการสอนในบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของพรเทพ เมืองแมน พร้อมทั้งได้ออกแบบบทเรียนตามทฤษฎีและรูปแบบการเรียนการสอนของกาเย่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ง32202 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ปีการศึกษา 2557 ห้องเรียนที่ 3 จำนวนนักเรียน 40 คน ที่ได้โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก จากที่มี 9 ห้องเรียน ซึ่งระดับผลการเรียน ของนักเรียนทั้ง 9 ห้องไม่แตกต่างกัน เนื่องจากทางโรงเรียนจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนแบบคละความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ เท่ากับ 84.54/83.88 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20 - 0.80 มีค่าอำนาจจำแนก 0.20ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 โดยได้จัดทำเป็น แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 60 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ และแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 60 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบคู่ขนาน 3) แบบทดสอบระหว่างเรียน เป็นแบบทดสอบหลังเรียนจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 10 ข้อ รวม 60 ข้อ มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.33 - 0.76 มีค่าอำนาจจำแนก 0.25 - 0.75 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83


  
JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
 

JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
Flowing Rock
นางสาวกาญจนา ศิริวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Flowing Rock
นางกัญกมล ศรีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Flowing Rock
นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
Flowing Rock
นางสุชาดา ยอดฉัตร
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Flowing Rock
นางพรนภา สุภาชาติ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Flowing Rock
นางสุธีรพร แก้วบังเกิด
งานพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ
Flowing Rock
นางอรุณลักษณ์ สอนแก้วชวดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Flowing Rock
นายสมพงษ์ ยอดฉัตร
งานกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานในชุมชน
Flowing Rock
นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม
งานแนะแนว (กองทุน กยศ.)
Flowing Rock
นางถนอมศรี จันทโชติวงศ์
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ
Flowing Rock
นายอรรถสิทธิ์ เถินภู่วิไล
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
Flowing Rock
นางอรัญญา จันทร์อุดม
งานการลาทุกประเภท
Flowing Rock
นางสุธิมา กันธะวงศ์
หัวหน้างานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ
Flowing Rock
นางสาวพานทอง เตชะพลี
งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
Flowing Rock
นางรุ้งทอง แสนคำ
งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางวราภรณ์ อุบลคำ
งานอนามัยโรงเรียน
Flowing Rock
นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Flowing Rock
นายพิสิฐ วรรณรัตน์
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร
Flowing Rock
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Flowing Rock
นางวาสนา ศิริญานันท์
งานวิชาการ
Flowing Rock
นางดวงเดือน พุกจอน
หัวหน้างานทะเบียน
Flowing Rock
นางปาริชาติ ดวงดี
งานอนามัยโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
Flowing Rock
นายบุญเกลื่อน นันตาวงศ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Flowing Rock
นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ
หัวหน้างานจัดสรรงบประมาณ
Flowing Rock
นางอัญชลี วงศ์ใหม่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Flowing Rock
นางอารี วรรณรัตน์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุลากร
Flowing Rock
นายวิจารณ์ คำฟู
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสาธารณประโยชน์
Flowing Rock
นายวสันต์ สายเหมย
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ
Flowing Rock
นายนิติกร เครือวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Flowing Rock
นายนิยม อุบลคำ
งานบริการโสตทัศนศึกษา
Flowing Rock
นางสุภาภรณ์ ถ้ำทอง
งานโภชนาการโรงเรียน
Flowing Rock
นายไกรทอง ถ้ำทอง
งานจัดรายการวิทยุโรงเรียน
Flowing Rock
นายสมาน พุกจอน
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ
Flowing Rock
นายสัมพันธ์ หอมทวนลม
หัวหน้างานซ่อมบำรุง
Flowing Rock
นายณภกฤษณ์ บุตรกระจ่าง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
Flowing Rock
นายบุญมา ศิริกุลพันธ์
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
Flowing Rock
นางสุพรรณี ศิริกุลพันธ์
งานสหกรณ์โรงเรียน
Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล
งานธนาคารโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
Flowing Rock
นางสุนีรัตน์ สาริบุตร
หัวหน้างานแนะแนว
Flowing Rock
นายสวัสดิ์ เครือศิริ
พนักงานบริการ
Flowing Rock
นายริน อินต๊ะวงศ์
พนักงานบริการอัดสำเนา
Flowing Rock
นายหยด เชื้อจิ๋ว
ช่างปูน(1)
Flowing Rock
นายศรีรัตน์ นันตาบุตร
ช่างครุภัณฑ์
Flowing Rock
นายสมบูรณ์ เครือพรมมินทร์
พนักงานบริการ
Flowing Rock
นางพวงพยอม กาญจนคงคา
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวเกษสุดา วังวงศ์
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวแสงเดือน ท่าดี
งานพัสดุ
Flowing Rock
นางสาวยุธิตา วงศ์จรุงโรจน์
งานธุรการ
Flowing Rock
นางชญาน์นันท์ ภูมีกิตติพัฒน์
งานทะเบียน วัดผล ประเมินผล
Flowing Rock
นางหัทยา มหัทธนวิศัลย์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
Flowing Rock
นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
Flowing Rock
นางเทียมจันทร์ รัศมีเวียงชัย
งานส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
Flowing Rock
นางสาวดวงใจ บุญช่วย
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
Flowing Rock
นางทัศนีย์ นันติชัย
หัวหน้างานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
Flowing Rock
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Flowing Rock
นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
งานจัดตารางสอน
Flowing Rock
นางสาวอัจฉรา ใจนันตา
หัวหน้างานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงาน
Flowing Rock
นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา
งานธุรการ
Flowing Rock
นายนิยาม วงษพันธ์

Flowing Rock
นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน
Flowing Rock
นางสาวเด่นดาว หลีแก้วสาย
หัวหน้างานตรวจสอบครุภัณฑ์
Flowing Rock
นายรังสิกร ใจกล้า
งานวัดผลและประเมินผล
Flowing Rock
นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์มูล
หัวหน้างานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
Flowing Rock
นายสุริยา ยศธิวงศ์
งานสื่อ นวัตกรรมฯ
Flowing Rock
นางสาวศิริพร วอนมณี
งานการเงิน
Flowing Rock
นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ
งานเว็บไซด์โรงเรียน
Flowing Rock
นายทิวา ดวงไชย
หัวหน้างานป้องกัน แก้ไข พฤติกรรมนักเรียน
Flowing Rock
นางสาววาสนา บุญมาก
งานประชาสัมพันธ์
Flowing Rock
นางสาวนวพร อะกะเรือน
งานสื่อ นวัตกรรมฯ
Flowing Rock
นายทรงยศ เฟื้องแปง
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล
งานธุรการ
Flowing Rock
นายพิสิษฐ คำบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
Flowing Rock
นายคมสัน มีเดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป
Flowing Rock
นายสมชาย น่วมเกตุ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Flowing Rock
นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม
งานประชาสัมพันธ์
Flowing Rock
นางพนมพร อุบลศรี
งานธนาคารโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวสาวิตรี จักรบุตร
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว(กองทุน กยศ.)
Flowing Rock
นายวิจารณ์ เนื่องเดช

Flowing Rock
นางสาวอริสรา ปินใจ

Flowing Rock
Mr. Calvin Richard Murphy

Flowing Rock
Mr. Theo Vermaak

Flowing Rock
Miss Megan Ann Surgeson

Flowing Rock
Miss Zhang Lei Liu Nan

Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
Flowing Rock
นายบุญมา ศิริกุลพันธ์

Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา
หัวหน้างานการเงิน
Flowing Rock
นายสมเกียรติ แก้วบังเกิด

Flowing Rock
นายจักรพงษ์ คงนุ่น
สัมพันธ์ชุมชน
Flowing Rock
นางสาวณัฏฐิกานต์ ชมศิริ
งานแนะแนว
Flowing Rock
นางนริศรา พรมศิริ
บรรณารักษ์
Flowing Rock
นางวงเดือน ปัญญาบุตร

Flowing Rock
นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์

Flowing Rock
นางสาวไพลิน หมอยา

Flowing Rock
นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส

Flowing Rock
นางสาววารุณี ตันอุตม์

Flowing Rock
นายชัยภูมิ สมกูล

Flowing Rock
นางสุดา แอ้มอุตม์

Flowing Rock
นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์
งานพัสดุ
Flowing Rock
นางสาวคชาภรณ์ อุตหัต

Flowing Rock
นายนิคม กาญจนคงคา

Flowing Rock
นายเทิดพงษ์ ไวทย์เวทย์

Flowing Rock
Mr. Brandon Snyman

Flowing Rock
นายวุฒิชัย ไชยปัญญา
งานธุรการ
Flowing Rock
นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย์


  ฝ่ายบริหาร
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ครูจ้างชาวต่างชาติ
  หมวดพาณิชยกรรม

 การปรับแผนกลยุทธ์โรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนเถินวิทยา
 โรงเรียนเถินวิทยาเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ครูไทย
 ครูบ้านนอก
 www.thaigoodview.com
 ชมรม TO BE NUMBER ONE TWS
 กรมการจัดหางาน
 อบต.แม่ถอด อ.เถิน
 ตลาดงานกรมจัด_กรมการจัดหางาน
 เทศบาลตำบลแม่พริก
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 อบต.แม่วะ
 กศน.เถิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม