การรายตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564...ฝ่ายบริหาร [08 พ.ค. 2564]
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564...ฝ่ายบริหาร [22 มี.ค. 2564]
  ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564...ฝ่ายบริหาร [15 มี.ค. 2564]
  ร่วมส่งผลงานประกวดโลโก้ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา คลื่นความถี่ FM 95.75 Mhz....ฝ่ายบริหาร [12 ม.ค. 2564]
  ลิงค์เข้าสู่ระบบการบันทึกเวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา...ฝ่ายบริหาร [03 ธ.ค. 2563]
  ขอต้อ
  ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางลาวัลย์ สมใจ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2564]
  ประกาศคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา...ฝ่ายบริหาร [04 ก.ย. 2563]
  ประกาศนโยบายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเถินวิทยา...ฝ่ายบริหาร [30 ส.ค. 2563]
  รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว...ฝ่ายบริหาร [22 ส.ค. 2563]

more>>

 
สพม.35 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [COVID
กลุ่มสาระภาษาไทย [12 ม.ค. 2564]
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]
ขอต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนาภรณ์ วงศ์สายคำ เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ
ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]
ครูย้าย(ภาษาต่างประเทศ) และครูบรรจุใหม่(คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์) กล่าวแนะนำตัวหน้าสาธง
ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]
ครูย้าย(ภาษาต่างประเทศ) และครูบรรจุใหม่(คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์) กล่าวแนะนำตัวหน้าสาธง
ฝ่ายบริหาร [18 พ.ย. 2563]
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์ฝึกย่อยฯ ร.ร.เถินวิทยา
ฝ่ายบริหาร [04 พ.ย. 2563]

more>>


 
JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
 

JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
Flowing Rock
นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Flowing Rock
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
Flowing Rock
นางอนุสรา อินทเนตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Flowing Rock
นางอรัญญา จันทร์อุดม

Flowing Rock
นางอรุณลักษณ์ ดวงไชย

Flowing Rock
นางรุ้งทอง แสนคำ

Flowing Rock
นายทรงยศ เฟื้องแปง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Flowing Rock
นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Flowing Rock
นางวาสนา ศิริญานันท์

Flowing Rock
นางปาริชาติ ดวงดี

Flowing Rock
นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร

Flowing Rock
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล

Flowing Rock
นางพนมพร อุบลศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Flowing Rock
นายวิจารณ์ คำฟู

Flowing Rock