Radio Online Ohmi-Design : เช่าวิทยุ 50 บาท เช่าวิทยุออนไลน์ ถูกที่สุดในไทย.
เช่าวิทยุออนไลน์ 50/เดือน ฟรีออโต้ดีเจ

 

 
  ลิ้งค์ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2563...ฝ่ายบริหาร [02 พ.ค. 2563]
  ลิ้งค์ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563...ฝ่ายบริหาร [02 พ.ค. 2563]
  ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563...ฝ่ายบริหาร [17 มี.ค. 2563]
  ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563...ฝ่ายบริหาร [17 มี.ค. 2563]
  ประกาศการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(covic-19)...ฝ่ายบริหาร [10 มี.ค. 2563]
  ประกาศแนวปฏิบัติการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563...ฝ่ายบริหาร [10 มี.ค. 2563]
  คำชี้แจงนักเรียนที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563...ฝ่ายบริหาร [04 มี.ค. 2563]
  ประมูลราคาขายอาหารและน้ำดื่มของร้านค้าโรงเรีนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563...ฝ่ายบริหาร [23 ก.พ. 2563]
  ใบสมัคร ม.4 ปีการศึกษา 2563 ...ฝ่ายบริหาร [04 มี.ค. 2563]
  ใบสมัคร ม.1 ปีการศึกษา 2563 ...ฝ่ายบริหาร [04 มี.ค. 2563]

more>>

 
การปักเสื้อแต่ละชั้นปีของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายบริหาร [02 พ.ค. 2563]
QR Code รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายบริหาร [02 พ.ค. 2563]
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ภาคเหนือ 2563
ฝ่ายบริหาร [17 มี.ค. 2563]
กิจกรรมทัศนศึกษา ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]
กิจกรรมแนะแนว 63
ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]
นักเรียน ม.5 ติว GAT ภาษาไทย จากโครงการ TCAS STATION
ฝ่ายบริหาร [17 ก.พ. 2563]

more>>

 
 


  
 


  ฝ่ายบริหาร
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มการงานอาชีพ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ครูจ้างชาวต่างชาติ
  หมวดพาณิชยกรรม

 การปรับแผนกลยุทธ์โรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนเถินวิทยา
 โรงเรียนเถินวิทยาเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ครูไทย
 ครูบ้านนอก
 www.thaigoodview.com
 ชมรม TO BE NUMBER ONE TWS
 อบต.แม่ถอด อ.เถิน
 เทศบาลตำบลแม่พริก
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 อบต.แม่วะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม