Radio Online Ohmi-Design : เช่าวิทยุ 50 บาท เช่าวิทยุออนไลน์ ถูกที่สุดในไทย.
เช่าวิทยุออนไลน์ 50/เดือน ฟรีออโต้ดีเจ

 

 
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนบูรณาการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ...ฝ่ายบริหาร [25 มิ.ย. 2561]
  การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี ๒๕๖๑...ฝ่ายบริหาร [04 พ.ค. 2561]
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 พร้อมเลขประจำตัวนักเรียน...ฝ่ายบริหาร [30 เม.ย. 2561]
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมเลขประจำตัวนักเรียน...ฝ่ายบริหาร [30 เม.ย. 2561]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา พิจารณาตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักเรียน...ฝ่ายบริหาร [24 เม.ย. 2561]
  ประกาศรายชื่อห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561...ฝ่ายบริหาร [02 เม.ย. 2561]
  ผลการสอบวัดพื้นความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก...ฝ่ายบริหาร [02 เม.ย. 2561]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับ ม.4...ฝ่ายบริหาร [29 มี.ค. 2561]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับ ม.1...ฝ่ายบริหาร [29 มี.ค. 2561]
  แบบสรุปคาบสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561...ฝ่ายบริหาร [27 ก.พ. 2561]

more>>

 
ผลงาน "เจลแต้มสิวจากผิวส้มเกลี้ยง" (SIIF 2018) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
ฝ่ายบริหาร [16 ธ.ค. 2561]  
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายบริหาร [28 พ.ย. 2561]
ผู้เชี่ยวชาญติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรีนเถินวิทยา ตามโครงการ SMT ของ สสวท.
ฝ่ายบริหาร [22 พ.ย. 2561]
สสวท. ตรวจเยี่ยมเครือข่ายวิชาการ ครู สควค. ภาคเหนือ
ฝ่ายบริหาร [22 พ.ย. 2561]
รร.เถินวิทยา ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน SIIF 2018
ฝ่ายบริหาร [22 พ.ย. 2561]
การอบรมโปรแกรม SMSS. ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 2561
ฝ่ายบริหาร [08 พ.ย. 2561]

more>>

 
 ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ กับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70 และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบการศึกษา ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง One–Group Pretest–Posttest Design กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเถินวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 2) ค่าเฉลี่ย (arithmetic mean) 3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า t (dependent samples) 5) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า t (dependent samples) ผลการศึกษาพบว่า 1)ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.37/81.95 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 38 คน หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเถินวิทยา จำนวน 38 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.90 เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ทดสอบด้วยค่า z–test ได้ค่า z เท่ากับ 16.10 และค่าวิกฤตเท่ากับ 2.423 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 จึงสรุปได้ว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้รายงาน นางอัญชลี วงศ์ใหม่ ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2559


  
JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
 

JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
Flowing Rock
นางสาวกาญจนา ศิริวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Flowing Rock
นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Flowing Rock
นางสาววารุณี ตันอุตม์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
Flowing Rock
นางพรนภา สุภาชาติ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Flowing Rock
นางอรุณลักษณ์ สอนแก้วชวดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Flowing Rock
นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม
งานแนะแนว (กองทุน กยศ.)
Flowing Rock
นางอรัญญา จันทร์อุดม
งานการลาทุกประเภท
Flowing Rock
นางสาวพานทอง เตชะพลี
งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
Flowing Rock
นางรุ้งทอง แสนคำ
งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Flowing Rock
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Flowing Rock
นางวาสนา ศิริญานันท์
งานวิชาการ
Flowing Rock
นางปาริชาติ ดวงดี
งานอนามัยโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
Flowing Rock
นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ
หัวหน้างานจัดสรรงบประมาณ
Flowing Rock
นางอัญชลี วงศ์ใหม่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Flowing Rock
นายวิจารณ์ คำฟู
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสาธารณประโยชน์
Flowing Rock
นายวสันต์ สายเหมย
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ
Flowing Rock
นายนิติกร เครือวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Flowing Rock
นางสุภาภรณ์ ถ้ำทอง
งานโภชนาการโรงเรียน
Flowing Rock
นายสัมพันธ์ หอมทวนลม
หัวหน้างานซ่อมบำรุง
Flowing Rock
นายบุญมา ศิริกุลพันธ์
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
Flowing Rock
นางสุพรรณี ศิริกุลพันธ์
งานสหกรณ์โรงเรียน
Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล
งานธนาคารโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวณัฏฐิกานต์ ชมศิริ
หัวหน้างานแนะแนว
Flowing Rock
นายสวัสดิ์ เครือศิริ
พนักงานบริการ
Flowing Rock
นายหยด เชื้อจิ๋ว
ช่างปูน(1)
Flowing Rock
นายศรีรัตน์ นันตาบุตร
ช่างครุภัณฑ์
Flowing Rock
นายสมบูรณ์ เครือพรมมินทร์
พนักงานบริการ
Flowing Rock
นางพวงพยอม กาญจนคงคา
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวเกษสุดา วังวงศ์
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวแสงเดือน ท่าดี
งานพัสดุ
Flowing Rock
นางชญาน์นันท์ ภูมีกิตติพัฒน์
งานทะเบียน วัดผล ประเมินผล
Flowing Rock
นางหัทยา มหัทธนวิศัลย์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
Flowing Rock
นางสาวดวงใจ บุญช่วย
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
Flowing Rock
นางทัศนีย์ นันติชัย
หัวหน้างานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
Flowing Rock
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวอัจฉรา ใจนันตา
หัวหน้างานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงาน
Flowing Rock
นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา
งานธุรการ
Flowing Rock
นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน
Flowing Rock
นายรังสิกร ใจกล้า
งานวัดผลและประเมินผล
Flowing Rock
นางสาวศิริพร วอนมณี
งานการเงิน
Flowing Rock
นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ
งานเว็บไซด์โรงเรียน
Flowing Rock
นายทิวา ดวงไชย
หัวหน้างานป้องกัน แก้ไข พฤติกรรมนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวนวพร อะกะเรือน
งานสื่อ นวัตกรรมฯ
Flowing Rock
นายทรงยศ เฟื้องแปง
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล
งานธุรการ
Flowing Rock
นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม
งานประชาสัมพันธ์
Flowing Rock
นางพนมพร อุบลศรี
งานธนาคารโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวสาวิตรี จักรบุตร
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว(กองทุน กยศ.)
Flowing Rock
Mr. Oliver Macrae

Flowing Rock
Mr. Gideon Crowe

Flowing Rock
Mrs. Petra Macrae

Flowing Rock
Ms. Samantha Solomons

Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา
หัวหน้างานการเงิน
Flowing Rock
นางนริศรา พรมศิริ
บรรณารักษ์
Flowing Rock
นางวงเดือน ปัญญาบุตร

Flowing Rock
นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์

Flowing Rock
นางสาวไพลิน หมอยา

Flowing Rock
นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส

Flowing Rock
นายชัยภูมิ สมกูล

Flowing Rock
นางสุดา แอ้มอุตม์

Flowing Rock
นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์
งานพัสดุ
Flowing Rock
นางสาวคชาภรณ์ อุตหัต

Flowing Rock
นายนิคม กาญจนคงคา

Flowing Rock
นายเทิดพงษ์ ไวทย์เวทย์

Flowing Rock
นายวุฒิชัย ไชยปัญญา
งานธุรการ
Flowing Rock
นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย์

Flowing Rock
นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์
งานการเงิน
Flowing Rock
นางอนุสรา อินทเนตร
งานพัฒนาบุคลากร
Flowing Rock
นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน
งานทะเบียนครุภัณฑ์
Flowing Rock
นางศิริพร หลวงหล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Flowing Rock
นางสาวเมลวดี สายสุยะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Flowing Rock
นางสาวชนากานต์ กุลาวงศ์
งานสื่อ นวัตกรรมฯ
Flowing Rock
นายธนากร แก้วบุญเรือง
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและควบคุมความประพฤตินักเรียนชาย
-
Flowing Rock
นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา
งานห้องสมุด
Flowing Rock
นายภรัณยู อินจันทร์

Flowing Rock
นางสาวเปรมสินี การินตา
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวมยุรี เทือกตา
งานวัดผล
Flowing Rock
นายอนุสรณ์ ศรีวงศ์

Flowing Rock
นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
Flowing Rock
นายคมสัน มีเดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และบริหารงานบุคคล

  ฝ่ายบริหาร
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ครูจ้างชาวต่างชาติ
  หมวดพาณิชยกรรม

 การปรับแผนกลยุทธ์โรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนเถินวิทยา
 โรงเรียนเถินวิทยาเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ครูไทย
 ครูบ้านนอก
 www.thaigoodview.com
 ชมรม TO BE NUMBER ONE TWS
 อบต.แม่ถอด อ.เถิน
 เทศบาลตำบลแม่พริก
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 อบต.แม่วะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม