Radio Online Ohmi-Design : เช่าวิทยุ 50 บาท เช่าวิทยุออนไลน์ ถูกที่สุดในไทย.
เช่าวิทยุออนไลน์ 50/เดือน ฟรีออโต้ดีเจ

 

 
  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.๑ ม. ๔ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ...ฝ่ายบริหาร [13 ก.พ. 2561]
  ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4...ฝ่ายบริหาร [30 ม.ค. 2561]
  การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561...ฝ่ายบริหาร [18 ม.ค. 2561]
  ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม “เถินปริทรรศน์” เปิดโลกวิชาการ...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันไข่นิวตัน "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันคัดลายมือ "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันคิดเลขเร็วและการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ-ครอสเวิร์ด "เถินปริทรรศน์"เปิดโลกวิชาการ...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งการจักสานไม้ไผ่ "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  กำหนดการ "เถินปริทรรศ" เปิดโลกวิชาการ สืบสานองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]

more>>

 
ค่ายภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน สำหรับนักเรียน English Programe ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2560
ฝ่ายบริหาร [30 ม.ค. 2561]
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2560
ฝ่ายบริหาร [30 ม.ค. 2561]
คณะครู รร.เถินวิทยา ร่วมกิจกรรมวันครูอำเภอเถิน 2561 ร่วมแสดงความยินดีคณะครูได้รับรางวัลเกียรติคุณ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [16 ม.ค. 2561]
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และวันครู ประจำปี 2561
ฝ่ายบริหาร [13 ม.ค. 2561]
โรงเรียนเถินวิทยา รับการนิเทศชั้นเรียน จากคณะนิเทศ(ศึกษานิเทศก์ สพม. 35)
ฝ่ายบริหาร [03 ม.ค. 2561]
เถินวิทยาร่วมกิจกรรมงานประเพณี "สังฆเติ๋น ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน"
ฝ่ายบริหาร [27 ธ.ค. 2560]

more>>

 
 ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวกาญจนา ศิริวงค์ ปีที่ศึกษาค้นคว้า 2557 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปางให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น โดยผู้ศึกษาค้นคว้าได้สร้างและพัฒนาบทเรียนตามขั้นตอน การออกแบบการเรียนการสอนในบทเรียนบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของพรเทพ เมืองแมน พร้อมทั้งได้ออกแบบบทเรียนตามทฤษฎีและรูปแบบการเรียนการสอนของกาเย่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา ง32202 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ปีการศึกษา 2557 ห้องเรียนที่ 3 จำนวนนักเรียน 40 คน ที่ได้โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก จากที่มี 9 ห้องเรียน ซึ่งระดับผลการเรียน ของนักเรียนทั้ง 9 ห้องไม่แตกต่างกัน เนื่องจากทางโรงเรียนจัดนักเรียนเข้าห้องเรียนแบบคละความสามารถ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ เท่ากับ 84.54/83.88 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20 - 0.80 มีค่าอำนาจจำแนก 0.20ขึ้นไป และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 โดยได้จัดทำเป็น แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 60 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนการศึกษาหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ และแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 60 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบคู่ขนาน 3) แบบทดสอบระหว่างเรียน เป็นแบบทดสอบหลังเรียนจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ 10 ข้อ รวม 60 ข้อ มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.33 - 0.76 มีค่าอำนาจจำแนก 0.25 - 0.75 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.83
 ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ กับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70 และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รูปแบบการศึกษา ใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง One–Group Pretest–Posttest Design กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเถินวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ค่าประสิทธิภาพ E1/ E2 2) ค่าเฉลี่ย (arithmetic mean) 3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า t (dependent samples) 5) ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่า t (dependent samples) ผลการศึกษาพบว่า 1)ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 82.37/81.95 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 38 คน หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเถินวิทยา จำนวน 38 คน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.90 เทียบกับเกณฑ์เป้าหมายของโรงเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ทดสอบด้วยค่า z–test ได้ค่า z เท่ากับ 16.10 และค่าวิกฤตเท่ากับ 2.423 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องกราฟ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 จึงสรุปได้ว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผู้รายงาน นางอัญชลี วงศ์ใหม่ ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2559


  
JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
 

JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
Flowing Rock
นางสาวกาญจนา ศิริวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Flowing Rock
นางกัญกมล ศรีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Flowing Rock
นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
Flowing Rock
นางสุชาดา ยอดฉัตร
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Flowing Rock
นางพรนภา สุภาชาติ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
Flowing Rock
นางอรุณลักษณ์ สอนแก้วชวดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Flowing Rock
นายสมพงษ์ ยอดฉัตร
งานกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานในชุมชน
Flowing Rock
นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม
งานแนะแนว (กองทุน กยศ.)
Flowing Rock
นางอรัญญา จันทร์อุดม
งานการลาทุกประเภท
Flowing Rock
นางสุธิมา กันธะวงศ์
หัวหน้างานสารบรรณกลุ่มบริหารวิชาการ
Flowing Rock
นางสาวพานทอง เตชะพลี
งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
Flowing Rock
นางรุ้งทอง แสนคำ
งานควบคุมภายในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Flowing Rock
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
Flowing Rock
นางวาสนา ศิริญานันท์
งานวิชาการ
Flowing Rock
นางดวงเดือน พุกจอน
หัวหน้างานทะเบียน
Flowing Rock
นางปาริชาติ ดวงดี
งานอนามัยโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
Flowing Rock
นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ
หัวหน้างานจัดสรรงบประมาณ
Flowing Rock
นางอัญชลี วงศ์ใหม่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Flowing Rock
นางอารี วรรณรัตน์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและบุลากร
Flowing Rock
นายวิจารณ์ คำฟู
หัวหน้างานกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมสาธารณประโยชน์
Flowing Rock
นายวสันต์ สายเหมย
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ
Flowing Rock
นายนิติกร เครือวัง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Flowing Rock
นางสุภาภรณ์ ถ้ำทอง
งานโภชนาการโรงเรียน
Flowing Rock
นายไกรทอง ถ้ำทอง
งานจัดรายการวิทยุโรงเรียน
Flowing Rock
นายสัมพันธ์ หอมทวนลม
หัวหน้างานซ่อมบำรุง
Flowing Rock
นายณภกฤษณ์ บุตรกระจ่าง
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
Flowing Rock
นายบุญมา ศิริกุลพันธ์
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
Flowing Rock
นางสุพรรณี ศิริกุลพันธ์
งานสหกรณ์โรงเรียน
Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล
งานธนาคารโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวณัฏฐิกานต์ ชมศิริ
หัวหน้างานแนะแนว
Flowing Rock
นายสวัสดิ์ เครือศิริ
พนักงานบริการ
Flowing Rock
นายริน อินต๊ะวงศ์
พนักงานบริการอัดสำเนา
Flowing Rock
นายหยด เชื้อจิ๋ว
ช่างปูน(1)
Flowing Rock
นายศรีรัตน์ นันตาบุตร
ช่างครุภัณฑ์
Flowing Rock
นายสมบูรณ์ เครือพรมมินทร์
พนักงานบริการ
Flowing Rock
นางพวงพยอม กาญจนคงคา
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวเกษสุดา วังวงศ์
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวแสงเดือน ท่าดี
งานพัสดุ
Flowing Rock
นางชญาน์นันท์ ภูมีกิตติพัฒน์
งานทะเบียน วัดผล ประเมินผล
Flowing Rock
นางหัทยา มหัทธนวิศัลย์
งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป
Flowing Rock
นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวดวงใจ บุญช่วย
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
Flowing Rock
นางทัศนีย์ นันติชัย
หัวหน้างานการเลื่อนขั้นเงินเดือน
Flowing Rock
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวอัจฉรา ใจนันตา
หัวหน้างานตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงาน
Flowing Rock
นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา
งานธุรการ
Flowing Rock
นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน
Flowing Rock
นายรังสิกร ใจกล้า
งานวัดผลและประเมินผล
Flowing Rock
นางสาวศิริพร วอนมณี
งานการเงิน
Flowing Rock
นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ
งานเว็บไซด์โรงเรียน
Flowing Rock
นายทิวา ดวงไชย
หัวหน้างานป้องกัน แก้ไข พฤติกรรมนักเรียน
Flowing Rock
นางสาววาสนา บุญมาก
งานประชาสัมพันธ์
Flowing Rock
นางสาวนวพร อะกะเรือน
งานสื่อ นวัตกรรมฯ
Flowing Rock
นายทรงยศ เฟื้องแปง
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
Flowing Rock
นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล
งานธุรการ
Flowing Rock
นายพิสิษฐ คำบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
Flowing Rock
นายคมสัน มีเดช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป
Flowing Rock
นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม
งานประชาสัมพันธ์
Flowing Rock
นางพนมพร อุบลศรี
งานธนาคารโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวสาวิตรี จักรบุตร
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว(กองทุน กยศ.)
Flowing Rock
Mr. De Nysschen James John

Flowing Rock
Ms. Nell Sharone

Flowing Rock
Mr. Eliseu Manuel Goneicao

Flowing Rock
Mr. Cronje Jan Daniel

Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
Flowing Rock
นายบุญมา ศิริกุลพันธ์

Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา
หัวหน้างานการเงิน
Flowing Rock
นายจักรพงษ์ คงนุ่น
สัมพันธ์ชุมชน
Flowing Rock
นางสุนีรัตน์ สาริบุตร
งานแนะแนว
Flowing Rock
นางนริศรา พรมศิริ
บรรณารักษ์
Flowing Rock
นางวงเดือน ปัญญาบุตร

Flowing Rock
นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์

Flowing Rock
นางสาวไพลิน หมอยา

Flowing Rock
นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส

Flowing Rock
นางสาววารุณี ตันอุตม์

Flowing Rock
นายชัยภูมิ สมกูล

Flowing Rock
นางสุดา แอ้มอุตม์

Flowing Rock
นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์
งานพัสดุ
Flowing Rock
นางสาวคชาภรณ์ อุตหัต

Flowing Rock
นายนิคม กาญจนคงคา

Flowing Rock
นายเทิดพงษ์ ไวทย์เวทย์

Flowing Rock
นายวุฒิชัย ไชยปัญญา
งานธุรการ
Flowing Rock
นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย์

Flowing Rock
นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์
งานการเงิน
Flowing Rock
นางอนุสรา อินทเนตร
งานพัฒนาบุคลากร
Flowing Rock
นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน
งานทะเบียนครุภัณฑ์
Flowing Rock
นางศิริพร หลวงหล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Flowing Rock
นางสาวเมลวดี สายสุยะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
Flowing Rock
นางสาวชนากานต์ กุลาวงศ์
งานสื่อ นวัตกรรมฯ
Flowing Rock
นายธนากร แก้วบุญเรือง
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและควบคุมความประพฤตินักเรียนชาย
-
Flowing Rock
นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา
งานห้องสมุด

  ฝ่ายบริหาร
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ครูจ้างชาวต่างชาติ
  หมวดพาณิชยกรรม

 การปรับแผนกลยุทธ์โรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนเถินวิทยา
 โรงเรียนเถินวิทยาเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ครูไทย
 ครูบ้านนอก
 www.thaigoodview.com
 ชมรม TO BE NUMBER ONE TWS
 กรมการจัดหางาน
 อบต.แม่ถอด อ.เถิน
 ตลาดงานกรมจัด_กรมการจัดหางาน
 เทศบาลตำบลแม่พริก
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 อบต.แม่วะ
 กศน.เถิน
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม