Radio Online Ohmi-Design : เช่าวิทยุ 50 บาท เช่าวิทยุออนไลน์ ถูกที่สุดในไทย.
เช่าวิทยุออนไลน์ 50/เดือน ฟรีออโต้ดีเจ

 

 
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเถินวิทยา...ฝ่ายบริหาร [24 ธ.ค. 2562]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยาเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ...ฝ่ายบริหาร [17 ธ.ค. 2562]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น1d...ฝ่ายบริหาร [13 มิ.ย. 2562]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...ฝ่ายบริหาร [01 เม.ย. 2562]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่องรับสมัคนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562...ฝ่ายบริหาร [06 มี.ค. 2562]
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ...ฝ่ายบริหาร [06 มี.ค. 2562]
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562...ฝ่ายบริหาร [06 มี.ค. 2562]
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนบูรณาการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ...ฝ่ายบริหาร [25 มิ.ย. 2561]
  การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี ๒๕๖๑...ฝ่ายบริหาร [04 พ.ค. 2561]
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 พร้อมเลขประจำตัวนักเรียน...ฝ่ายบริหาร [30 เม.ย. 2561]

more>>

 
โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ 2563
ฝ่ายบริหาร [13 ม.ค. 2563]
ทำบุญปีใหม่ 2563
ฝ่ายบริหาร [08 ม.ค. 2563]
กิจกรรมวันคริสต์มาส 2562
ฝ่ายบริหาร [25 ธ.ค. 2562]
ยินดีกับนายอภิวัตร ยะสุวรรณ ได้รับรางวัลเหรียญทอง(ชนะเลิศ) การแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น ณ จ.แพร่
ฝ่ายบริหาร [27 พ.ย. 2562]
วันลูกเสือไทย 2562
ฝ่ายบริหาร [27 พ.ย. 2562]
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ 62
ฝ่ายบริหาร [26 พ.ย. 2562]

more>>

 
 


  
JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
 

JQuery Photo Slider with Semi Transparent Caption
Flowing Rock
นายสัมพันธ์ หอมทวนลม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Flowing Rock
นายวิญญู รุจิระปรีชากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Flowing Rock
นางสาววารุณี ตันอุตม์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
Flowing Rock
นางพรนภา สุภาชาติ

Flowing Rock
นางทัศนีย์ นันติชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Flowing Rock
นางอรัญญา จันทร์อุดม

Flowing Rock
นางอรุณลักษณ์ ดวงไชย

Flowing Rock
นางรุ้งทอง แสนคำ

Flowing Rock
นายทรงยศ เฟื้องแปง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Flowing Rock
นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ชุ่ม
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Flowing Rock
นางวาสนา ศิริญานันท์

Flowing Rock
นางปาริชาติ ดวงดี

Flowing Rock
นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร

Flowing Rock
นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล

Flowing Rock
นางพนมพร อุบลศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Flowing Rock
นายวิจารณ์ คำฟู

Flowing Rock
นายวสันต์ สายเหมย

Flowing Rock
นายเทอดพงษ์ ไวทย์เวทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Flowing Rock
นายนิคม กาญจนคงคา

Flowing Rock
นางสุภาภรณ์ ถ้ำทอง

Flowing Rock
นายบุญมา ศิริกุลพันธ์
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
Flowing Rock
นางสุพรรณี ศิริกุลพันธ์
งานสหกรณ์โรงเรียน
Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล
งานธนาคารโรงเรียน
Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา
หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายในของโรงเรียน
Flowing Rock
นายอภิชาติ อินมะกอก
หัวหน้างานแนะแนว
Flowing Rock
นายสวัสดิ์ เครือศิริ

Flowing Rock
นายหยด เชื้อจิ๋ว

Flowing Rock
นายสมบูรณ์ เครือพรมมินทร์

Flowing Rock
นางพวงพยอม กาญจนคงคา

Flowing Rock
นางสาวเกษสุดา วังวงศ์

Flowing Rock
นางสาวแสงเดือน ท่าดี

Flowing Rock
นางหัทยา มหัทธนวิศัลย์

Flowing Rock
นางสาวดวงใจ บุญช่วย

Flowing Rock
นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม

Flowing Rock
นางสาวจิตตินันท์ พูนผล

Flowing Rock
นางสาวอัจฉรา ใจนันตา

Flowing Rock
นางสาวเฉลิมศรี ปวงลังกา

Flowing Rock
นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน

Flowing Rock
นางอัญชลี วงศ์ใหม่

Flowing Rock
นางสาวศิริพร วอนมณี

Flowing Rock
นายทิวา ดวงไชย

Flowing Rock
นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ

Flowing Rock
นางสาวพรรณิภา ยงธนสารกุล

Flowing Rock
นายรังสิกร ใจกล้า

Flowing Rock
นางศิริกุล คำพิมูล
หัวหน้าหมวดพาณิชยกรรม
Flowing Rock
นางสาวภรภัทร พลับพลา

Flowing Rock
นางวงเดือน ปัญญาบุตร

Flowing Rock
นางธนันต์พร ตันปาสิริพัฒน์

Flowing Rock
นางสาวไพลิน หมอยา

Flowing Rock
นางสาวณัฐภรณ์ แสนโส

Flowing Rock
นายชัยภูมิ สมกูล

Flowing Rock
นางสุดา แอ้มอุตม์

Flowing Rock
นางสาวรัชนีกร กันธิวงศ์

Flowing Rock
นางสาวคชาภรณ์ อุตหัต

Flowing Rock
นายนิติกร เครือวัง

Flowing Rock
นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย์

Flowing Rock
นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์

Flowing Rock
นางอนุสรา อินทเนตร

Flowing Rock
นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน

Flowing Rock
นางศิริพร หลวงหล้า

Flowing Rock
นายธนากร แก้วบุญเรือง

Flowing Rock
นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา

Flowing Rock
นายภรัณยู อินจันทร์

Flowing Rock
นางสาวเปรมสินี การินตา

Flowing Rock
นางสาวมยุรี เทือกตา

Flowing Rock
นายอนุสรณ์ ศรีวงศ์

Flowing Rock
นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา
Flowing Rock
นางสาวพิชญ์สิรี อินต๊ะคง

Flowing Rock
นางสาวดุริยา เลาหาง

Flowing Rock
นางสาวชนากานต์ กุลาวงค์

Flowing Rock
นางสาวกาญจนา ศิริวงค์

Flowing Rock
นางสาวอนงค์ เตจ๊ะคำ

Flowing Rock
นางสาวภัควิภา เครือรอด

Flowing Rock
นางสาวอำพร ปันฟอง

Flowing Rock
นางสาวนวพร อะกะเรือน

Flowing Rock
นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด

Flowing Rock
นางสาวณัฏฐิกานต์ ชมศิริ

Flowing Rock
นางนริศรา พรมศิริ
งานบรรณารักษ์
Flowing Rock
นายกรณ์ อินเรือง

Flowing Rock
Mr. Kirt Bryan B Tacastacas

Flowing Rock
Ms. Jessa Marie Viloria Suner

Flowing Rock
Mr. Ras Rix Schwartz

Flowing Rock
Mr. David James William


  ฝ่ายบริหาร
  กลุ่มสาระภาษาไทย
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  กลุ่มสาระศิลปะ
  กลุ่มการงานอาชีพ
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  ลูกจ้างประจำ
  พนักงานราชการ
  ลูกจ้างชั่วคราว
  ครูจ้างชาวต่างชาติ
  หมวดพาณิชยกรรม

 การปรับแผนกลยุทธ์โรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับโรงเรียนเถินวิทยา
 โรงเรียนเถินวิทยาเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ครูไทย
 ครูบ้านนอก
 www.thaigoodview.com
 ชมรม TO BE NUMBER ONE TWS
 อบต.แม่ถอด อ.เถิน
 เทศบาลตำบลแม่พริก
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 อบต.แม่วะ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม