นายวิโรจ หลักมั่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

[30 ต.ค. 2564] ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564

ดูรายละเอียด

[23 ต.ค. 2564] การฉีดวัคซีน Pyzer เข็มที่ 1 นักเรียนชั้น ม.1 - 5

ดูรายละเอียด

[13 ก.ย. 2564] กำหนดการปิดภาคเรียน 1/2564 เปิดภาคเรียน 2/2564 และงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก

ดูรายละเอียด